Sensor Innovation – oppdager fukt før den gjør skade på ditt bygg

Fuktskader i og på bygg oppdages for seint. Skadene medfører store konsekvenser i form av økt risiko og kostnader, redusert levetid og svekket omdømme.


 

Sensorer skaper forutsigbar drift

Driver du et eiendomsselskap har du mest sannsynlig også et sterkt ønske om at driften av byggene dine skal være så forutsigbar som mulig. Men vet du egentlig hva tilstanden i vegger og tak i de ulike byggene er, hvor det er fuktansamlinger og hvor fukten har begynt å gjøre skade? Og hva gjør du den dagen en skade oppdages og du får et driftsavbrudd på 3-6 måneder, som også gir store konsekvenser for de som disponerer arealene?

 

Fuktskader i et bygg utløser ikke bare store kostnader og omdømmetap for 

eiendomsselskapet og ditt forsikringsselskap. I verste fall må leietakere iverksette 

langvarig driftsstans, eller finne midlertidige lokaler.

 

Sensorsystemet into® kan monteres i både nye og eksisterende bygg – i bygningsmasse, på bygningsmasse og i rom. Sensorene gir deg tilstandsbasert overvåkning av fukt og temperaturer i byggene dine i sanntid. Dermed har du hele tiden kontroll og kan tidlig iverksette tiltak dersom det oppdages fuktansamlinger som på sikt kan gjøre skade.

into® leveres av oss i Sensor Innovation, og er utviklet på bakgrunn av sterk byggkompetanse og kunnskap fra etablerte teknologimiljøer. Systemet er validert av SINTEF Community, og på kundelista står aktører som TINE SA, Gjensidige Forsikring, Forsvarsbygg, Veidekke Entreprenør, Betonmast og Coop Eiendom AS.

 

Ved fuktskade via tak dekkes kun kostnaden av innvendig 

skade, men ikke renoveringen av selve taket.

 

Kostnadsbildet ved fuktskade i et bygg

Typiske renoveringskostnader etter fuktskader i et bygg, er mye større enn mange er klar over. På toppen av dette kommer konsekvensene for brukerne av bygget, enten det er fabrikkvirksomhet, kontorvirksomhet, annen type næring eller private beboere. 

Renovering av 1000 kvm koster anslagsvis 3,4 millioner, ekskl. egenandel på 0,2-0,5 millioner som normalt dekkes av forsikringen. Ofte oppdages heller ikke kilden til skaden før konsekvensene blir omfattende, og den eneste løsningen er en totalrenovering av bygget.

Forsikringen dekker normalt kun følgekostnadene av skaden, og ikke renovering av kilden til skaden. Ved en skade via taket dekkes altså kostnaden av den innvendige skaden, men ikke renoveringen av selve taket. Det samme gjelder dersom kilden til skaden ligger i vegger eller gulv/grunnmur. 

En omfattende skade får også gjerne følgeskader i form av driftsavbrudd, i typisk 3-6 måneder. Dette medfører i beste fall redusert drifts- eller bruksmulighet for de som disponerer lokalene. I verste fall kan avbruddet også tvinge fram behov for flytting til midlertidige lokaler, og tap av rennommé for utleier. 

 

Renovering etter fuktskade i et kontorbygg på 

1000m2 utløser hele 40 tonn med spesialavfall.

 

Bærekraft i forvaltning av bygg

Tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool viser at antall skader på bygg som følge av klimaendringer og fuktpåvirkning har vokst enormt de siste 10 årene. Forsikringsbransjen har i samme periode hatt 7 av de 10 verste vannskadeårene i historien, og betalt ut 5,3 mrd i erstatninger. Dette utgjør 103.500 vannskader per år, og tilsvarer 284 vannskader per dag. 

Dermed er det også all grunn til å gjøre forebyggende tiltak som oppdager fukt før den gjør skade, slik våre sensorer gjør. 

For også miljømessig gir en renoveringsprosess store konsekvenser. Og i et livsløpsperspektiv bidrar dette til at bærekraftigheten for et stort antall bygg blir betydelig lavere enn den både kunne og burde vært. 

En typisk takskade på et kontorbygg på 1000 kvm utløser nemlig hele 40 tonn med spesialavfall. I tillegg kommer økt materialforbruk og konsekvenser av økt transportaktivitet, som i sum representerer en betydelig negativ påvirkning på miljøet.

Fukt i klimaskallet som ikke oppdages tidlig vil også gi råte- og muggdannelser som går ut over bærekonstruksjonen, og sopp- og råtedannelser som sprer seg i konstruksjonen og gir dårlig inneklima. 

 

Sensorer med batterilevetid på hele 30 år gir deg 

forutsigbar drift gjennom hele byggets levetid.

 

Redusert risiko med Sensor Innovation

Den vanligste byggemetoden i Norge er fortsatt plassbygging. I et krevende klima medfører dette mye fukt i byggematerialene under oppføring. 

Ved sluttføring og lukking av konstruksjonen blir nedtørking og utluftingsprosessene utført etter manuelle sjekklister. Dette viser seg ofte ikke tilstrekkelig for å ha kontroll på byggfukt og lekkasjer/kondenseringspunkter, og innebærer en betydelig økt risiko for fuktskader. 

Med bruk av våre sensorer overvåkes fuktforholdene i og på bygningsmassen fortløpende, og dermed minimeres risikoen for fuktskader. Ved unormale verdier varsles du direkte på mobil, e-post eller via API, og kan iverksette tiltak umiddelbart. Trygt for deg, og trygt for brukerne av bygget.

 

Fakta om into®

Våre sensorer er markedsledende på batterilevetid, og i into® Sensor Plus har batteriet en levetid på hele 30 år. Sensoren kan integreres i konstruksjonen, og overvåker bygget gjennom hele levetiden. Dermed får du løpende tilstandskontroll på fuktproblematikk, og nøyaktige tilstandsrapporter fra byggeprosess til overtakelse og gjennom hele  driftsperioden.

Vi har avdekket fukt i de fleste nybygg hvor into® har vært installert. Med våre sensorer sikrer du at du overtar et tørt bygg, og kan iverksette korrektive tiltak før en skade utvikles.

Som en del av vår sensorløsning tilbyr vi også digitale vannstoppere, som sørger for vannavstenging ved akutte lekkasjer eller frost. 

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan ditt eiendomsselskap kan minimere risikoen for fuktskader, og få mest mulig forutsigbar drift med minimalt vedlikehold!