Ny miljøvekting i offentlige anbud fremmer bærekraft

Klima- og miljøhensyn skal vektes minst 30% i offentlige anskaffelser. Dette øker behovet for miljøvennlige og bærekraftige løsninger i byggebransjen.


En ny regel med effektueringsdato fra 1. januar 2024, slår altså fast at klima- og miljøhensyn vektes minst 30% i offentlige anskaffelser. Dette er en betydelig endring, som understreker behovet for utvikling og bruk av miljøvennlige og bærekraftige løsninger i byggebransjen.

Med et årlig innkjøpsvolum på rundt 740 milliarder kroner, spiller staten en betydelig rolle i byggebransjen. Den nye regelen innebærer at offentlige aktører nå vil integrere miljøhensyn i alle ledd av anskaffelsesprosessen. Den nye regelen intensiverer fokuset på miljø, og gir Sensor Innovation og vårt system en nøkkelrolle i å fremme et aktivt og konkret tiltak som gir langsiktighet og en bærekraftig utvikling.

Fuktsensorers rolle i bærekraftige bygg

Sensor Innovation tilbyr en digital og kostnadseffektiv forsikring mot fuktskader i konstruksjoner. Ved å installere små robuste sensorer i kritiske konstruksjonsdeler kartlegges utsatte områder for fuktutvikling og avvik varsles umiddelbart via SMS, epost eller direkte via byggets SD-anlegg. Vi tilbyr også egne analyser av data, og kan lage unike rapporter for å dokumentere utviklingen under byggefase, i garantitiden og videre inn i driften av bygningsmassen.

Den nye regelen forklart

Endringen krever altså at offentlige oppdragsgivere vekter klima- og miljøhensyn med minimum 30% i sine anskaffelser, eller alternativt stiller spesifikke klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Dette skaper et insentiv for leverandører å innovere og utvikle grønnere løsninger, og det kan bidra til en mer bærekraftig og miljøvennlig utvikling på tvers av ulike sektorer. Det legger også press på leverandørene for å forbedre sine produkters miljøprofil. Det oppmuntrer også til en helhetlig tenkning rundt miljøpåvirkning i produksjon og livssyklusen til produkter og tjenester.

Sensor Innovation har allerede - på bestilling fra flere kommuner, hjulpet til med å utforme underlag til nye kravspesifikasjoner angående fuktovervåkning av tak og andre kritiske konstruksjonsdeler. Dette er spesielt aktuelt med tanke på økningen i bruken av blå og grønne tak som benyttes til andre formål enn å drenere bort vann. 

I tillegg er det en markant økning i bruken av massivtre som bærende element av konstruksjoner. Det bør dermed også stilles krav om langtidsovervåkning av trefukt i kritiske punkt for å sikre bæreevne og funksjon.

Sensor Innovation ved en viktig milepæl

For oss i Sensor Innovation representerer denne regelendringen en betydelig mulighet. Vår teknologi kan spille en viktig rolle i å møte de strengere miljøkravene ved offentlige anskaffelser. Ved å implementere fuktsensorsystemet into®, kan offentlige byggeprosjekter ikke bare oppnå bedre energieffektivitet og redusere sitt klimaavtrykk, men også forbedre byggenes levetid og kvalitet. 

pexels-josh-sorenson-154141

Omfanget av byggskader er anslått til 5% av byggekostnadene, hvorav 75% av skadene er fuktrelaterte skader. De siste 15 årene har denne andelen fuktskader ifølge Finans Norge sin VASK-analyse økt med hele 115 %. Våre sensorer gir kontinuerlig data som muliggjør bedre kontroll i byggeprosesser og større trygghet i ordinære driftsfaser:

Overvåkning under byggeprosessen: Ved å installere fuktsensorer i løpet av byggefasen kan Sensor Innovation hjelpe til å sikre at materialene tørker ordentlig og at byggestandarder oppfylles. Dette forebygger potensielle fuktskader som kan oppstå på grunn av utilstrekkelig tørking av materialer eller kondensproblemer. Ved å overvåke fuktnivåene kontinuerlig, kan entreprenører gjøre de nødvendige justeringene i sanntid, noe som bidrar til å sikre kvaliteten på bygget fra grunnmuren og opp.

Tidlig deteksjon før skade: Sensor Innovation sine fuktsensorer plasseres i kritiske og fuktutsatte områder i bygget som tak, terrasser, vegger, rørførende områder som sjakter og baderomsvegger. Sensorene – med tilhørende skreddersydde programvare – varsler ved tidlig indikasjon om lekkasje, kondensering eller manglende utlufting i byggefase, driftsfase og måler effekten av korrektive tiltak.

Overvåking av byggets levetid: Ved å montere fuktsensorer i bygge-/renoveringsfasen sikrer du at eventuell byggfukt eller lekkasjer oppdages i god tid før skade oppstår, og at effekten av korrigerende tiltak overvåkes frem til tørt bygg ved overlevering. De neste 30 årene er våre sensorer operative 24/7, og byggeier eller byggdrifter har god kontroll på byggets helse før skade oppstår.

En bærekraftig fremtid

Det nye kravet om miljøvekting i offentlige anskaffelser setter en ny standard for miljøansvar. For Sensor Innovation representerer dette en mulighet til å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi er entusiastiske over å inngå samarbeid med både offentlige og private aktører for å utnytte potensialet i en ny og bærekraftig byggepraksis. Vår innsats er ikke bare en forretningsstrategi, men en del av en større nullvisjon for fuktskader i bygg.